Name:
Location: Pune, Maharashtra, India

7.12.2006

1 Comments:

Blogger Tulip said...

sameer it's so damn frustrating! dharmandh ani sattandh joparyant deshaat paay rovun ahet toparyant konihi kahihi karu shakanar nahi. kharach jeev jalato hya asha ghatana ghadatana pahun.

2:52 PM  

Post a Comment

<< Home